Orania Sakekamer

Vir Orania Entrepreneurs!
Word lidNavraag

Hoofdoelstellings

 • sakeondernemings in en rondom Orania byeen te bring en saam te snoer;
 • die sakelewe te bevorder deur praktiese diens aan sy lede te lewer deur hulle in hulle sakeondernemings by te staan en behulpsaam te wees met bedryfsleiding en voorligting;
 • nouer skakeling te bewerkstellig tussen owerhede, statutêre instellings, werkgewers en werknemer, sowel as enige ander entiteite, deur middel van konsultasie, gesprekvoering en skriftelike voorleggings;
 • grondige ondersoek in te stel na enige saak wat die sakelewe raak en om relevante inligting te ontvang, te verwerk en onder sy lede te versprei deur middel van ‘n nuusbrief of enige ander werkswyse;
 • lede te beskerm teen enige onbillike maatreëls wat hulle mag benadeel;
 • lesings te reël en besprekings te voer oor enige kommersiële onderwerp;
 • met ander entiteite wat geheel of gedeeltelik dieselfde doelstellings nastreef, saam te werk;
 • enige ekonomiese beleid wat die handel in besonder of die ekonomiese lewe in die algemeen raak en wat tot voordeel van die sakewêreld strek, te bevorder;
 • groter belangstelling in die handel by die verbruiker deur middel van voorligting, gesamentlike reklameveldtogte en op enige ander wyse te wek; die verbruiker te beweeg om ‘n meer simpatieke houding teenoor die sakeman te neem; en nie onbillike eise aan die sakeman te stel nie;
 • die vrye markstelsel te onderhou en te bevorder;
 • in samewerking met sy lede hom te beywer vir die opleiding van en voorligting aan sakelui in die handel en nywerheid; deur ondersteuning te gee aan opleidingskole- en instansies, deur reëlings te tref met handelshuise of sakeinstellings vir die indiensneming van ingeskrewe studente vir bepaalde tydperke, deur goedkeuring of erkenning van diplomas of sertifikate na keuring, te gee aan studente wat ‘n goedgekeurde studietydperk voltooi het. Waar fondse dit toelaat, finansiële hulp aan handelsstudente onderhewig aan voorwaardes deur die Direksie van die Maatskappy bepaal;
 • gesonde en harmonieuse samewerking te verkry tussen sakeondernemings en billike arbeidstoestande te bewerkstellig;
 • die vrye markstelsel te onderhou en te bevorder;
 • statistieke in te samel wat tot voordeel van die lede mag wees;
 • etiese en moreel aanvaarbare besigheidspraktyke onder lede te bevorder;
 • funksies te reël en fondse te genereer ter bevordering van die doelstellings van die Maatskappy;
 • op gepaste wyse erkenning te verleen aan enige persoon wat ‘n wesenlike bydrae in die sake, kulturele en ander gebied gelewer het;
 • enige sekretariële dienste van tyd tot tyd teen vergoeding te lewer aan ‘n instansie of persoon deur die Direksie van die Maatskappy goedgekeur;
 • ‘n ruilmiddel, hetsy in die vorm van ‘n fisiese en/of digitale instrument en/of stelsel, te ontwikkel en in werking te stel;
 • alle sodanige aktiwiteite te verrig wat tot diens of voordeel van die kollektiewe sakewêreld kan wees.

Word nou lid van die Sakekamer.

Vir Oraniërs, deur Oraniërs!
Aansoek